Invulling MR vergaderingen

De vergaderingen bestaan uit een besloten gedeelte (19.30-20.15 uur) en een openbaar gedeelte (20.15-22 uur). Bij het openbare gedeelte kunnen leerkrachten en ouders als toehoorders aanwezig zijn.  

 

Binnen het openbare gedeelte worden agendapunten besproken zowel in aanwezigheid van de directie als zonder de directie. In aanwezigheid van de directie wordt eventueel nadere toelichting gevraagd op en worden vragen gesteld over de documenten bij het betreffende agendapunt.  

 

In afwezigheid van de directie discussieert de MR over de agendapunten en wordt geprobeerd tot een eensluidend advies/besluit te komen. Deze adviezen/besluiten worden na de vergadering op schrift gesteld, aan alle MRleden gestuurd voor commentaar en vervolgens wordt het definitieveadvies of instemming aan de directie gestuurd.   

Voorbereiding MR vergaderingen: 
Om als MR effectief te functioneren vindt er een goede voorbereiding van de MR vergaderingen plaats. 

 

1) Er wordt een agenda opgesteld in overleg met de directie 

2) De benodigde bijlagen bij de agenda worden verstuurd en voorzien van een inleiding of toelichting (wat voor soort stuk is het, status van het stuk en waarom krijgen wij het?) 

3) Eventuele vragen van de directie aan de MR worden gesteld inclusief formele vragen voor advies of instemming.  

 

De definitieve agenda en bijlagen worden 1 week voorafgaand aan de vergadering rondgestuurd. Op deze wijze is iedereen in de gelegenheid om de vergadering goed voor te bereiden. Deze planning impliceert dat 3 weken voorafgaand aan een vergadering gestart wordt met het opstellen van de concept agenda.  
Ingekomen stukken worden gemeld en op de agenda gezet van de huidige of een volgende vergadering.