Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad wordt afgekort tot MR
Wat is de MR, wie zitten in de MR en wat doen ze?

 

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad is een raad die bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR heeft een adviserende en instemmende taak die bijdraagt aan het optimaal functioneren van de school.

 

Wie zitten in de MR?

De MR bestaat uit twee vertegenwoordigers van het schoolteam en uit twee vertegenwoordigers die door ouders worden gekozen (verkiezingsprotocol). 

 

MR leden
Dolf Manschot ( Ouder)
Rosa Clifford (ouder)
Marieke Hofhuis (IB)
Maaike Blom (lkr)

  

Het belangrijkste dat de MR doet is overleg voeren met de directie en daarbij adviseren en instemmen aangaande uiteenlopende zaken die op school spelen, zoals:  

  • Schoolplan
  • Financiële zaken zoals begroting, jaarrekening en het jaarverslag
  • Algemeen beleid van de schoolleiding en/of het bestuur en/of de ouderraad
  • Onderwijskundig beleid, pedagogisch klimaat, kwaliteit van het onderwijs
  • Normen en waarden binnen de school
  • Openheid, openbaarheid en gelijke behandeling
  • Sociale Veiligheid, inclusief het pestprotocol), gezondheid en welzijn in de school
  • Organisatie van de school
  • Het personeelsbeleid en formatieplan
  • Contact met GMR en OR

Wat is het nut van de MR?

Regelmatig overleg tussen ouders, team en directie over alle zaken in en rond de school is noodzakelijk, zodat een ieder zich kan blijven herkennen in de identiteit van de school en in de wijze waarop deze wordt vormgegeven in de dagelijkse praktijk.  
MR kan zelf tot initiatieven komen ten aanzien van zaken die de MR belangrijk vindt. Daarnaast is er ongeveer zes keer per jaar overleg met de directie en wordt de MR om advies of instemming (afhankelijk van het onderwerp) gevraagd. Ook kan de MR de ouders en/of het personeel als achterban raadplegen. De MR kan dus invloed uitoefenen op het beleid van de school.

 

Hoe werkt de MR?

De leden van de MR zijn actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school. De MR heeft recht op allerlei informatie en daarnaast op een aantal onderwerpen advies- danwel instemmingsrecht. Instemming is bij sommige onderwerpen voorbehouden aan de hele MR en bij sommige onderwerpen is het alleen de ouder- dan wel de leerkrachtgeleding. De MR laat zichhierbij leiden door hetgeen er in de wet over de medezeggenschap is bepaald. 
Als MR leden proberen we om zo goed mogelijk de stem van onze achterban mee te nemen door actief te horen wat er leeft onder ouders en leerkrachten. En vanzelfsprekend zijn de MR leden ook aanspreekbaar voor u als ouder of leerkracht.  
Wij willen als MR graag een brug zijn tussen ouders, leerkrachten en de school.

 

Hoe kunt u iets melden?

Heeft u zaken waarvan u wilt dat de MR die bespreekt -onderling of met de directie- dan horen wij dat graag van u. Als MR zullen wij uw vraag bespreken en daar waar mogelijk en nodig, in gesprek gaan met de directie. Spreek een MR lid aan of stuur een e-mail aan de MR secretaris via het volgende e-mailadres MR-raam@jan-vermeer.nl   
De MR zal de e-mail in behandeling nemen en vertrouwelijk met de informatie omgaan.

 

Hoe vaak komt de MR bijeen en hoe houdt de MR u op de hoogte?

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, evenals de notulen. De notulen worden gedeeld via Parro. 
De vergaderdata staan in de agenda op de schoolwebsite.  
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de belangrijkste zaken en op de schoolwebsite kunt u de notulen vinden.

 

Andere informatie

 

Tot slot

De MR neemt haar taak serieus. Met uw medewerking en inbreng zal ons werk aan kwaliteit winnen.  De MR is er voor u, uw kind en de school.